IPM | Kiemgetal metingen

Integrated Pest Management (IPM): door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie, worden ongeregeldheden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden. Wanneer u reeds tekenen ontdekt van deze ongeregeldheden kunnen wij u helpen deze te bestrijden.

 

IPM 

Zo komt plaagdierpreventie in veel gevallen in de plaats van plaagdierbestrijding.
Chemische bestrijdingsmiddelen worden als laatste hulpmiddel en zeer beperkt ingezet. Hoewel formele wetgeving IPM nog niet in alle gevallen verplicht stelt, is de trend duidelijk gezet. Geïntegreerde bestrijding is een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijk bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met collecties. Wanneer er ondanks alle preventie toch ergens insecten worden aangetroffen die moeten worden bestreden, dan wordt gestreefd naar inzet van een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet toxische bestrijdingsmethode. Alleen in laatste instantie wordt een radicale, toxische behandeling overwogen.


Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt op preventieve maatregelen en controle daarvan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen.
 

 

 Geïntegreerde bestrijding lijkt veel tijd en geld te kosten, maar in de praktijk betekend het een reductie van de arbeid en kosten die anders nodig zijn om de aantasting te bestrijden en de beschadigde voorwerpen, documenten en boeken te restaureren. Nog afgezien van het verlies aan waarde van de collectie door de aangerichte schade.

MICROBIOLOGISCH LUCHT-/CONTACTONDERZOEK

In ieder microbiologisch lucht of contact monster vindt u onder andere de volgende microbiologische aspecten terug:

 • Het totaal aeroob kiemgetal
 • Het totale aantal bacteriën
 • Het totale aantal schimmels en gisten
 • Een uitgebreide determinatie naar diverse pathogene (ziekteverwekkende) soorten

 De onderzoeken kunnen plaatsvinden op onder andere de volgende installaties:

 • Luchtbehandelingsystemen
 • Fan-coil units
 • Airconditioning systemen
 • Werkruimten
 • Archiefruimtes
 • OK ruimten
 • Technische ruimtes

Weetje: een biocollector zuigt 100 liter volume lucht per minuut op. de biologische deeltjes in suspensie die in de lucht zitten worden dqn op een petrischaaltje gezogen om een kweek van te maken. 
 

KIEMGETALMETINGEN

Om de kwaliteit van de aanwezige lucht in klimaatsystemen en werkruimten te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om een microbiologisch lucht/contactonderzoek, eventueel in combinatie met een chemisch luchtonderzoek, uit te laten voeren. Een microbiologisch luchtonderzoek geeft u een inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten, die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van luchtmonsters, genomen met gevalideerde airsamplers, eventueel aangevuld met contactmonsters (Rodac-platen: Replicate Organism Direct Agar Contact) van oppervlakken in de luchtbehandelingkast en/of bijbehorende luchtkanalen en werkruimten.

 

CHEMISCH/FYSISCH LUCHTONDERZOEK

Met een chemisch luchtonderzoek kunnen problemen op (chemisch/fysisch) luchtzijdig gebied worden opgespoord. Om de chemische luchtkwaliteit te kunnen beoordelen binnen (werk)ruimten is het noodzakelijk om één of meerdere chemische- en/of fysische parameters te meten/analyseren. Dit geeft u een inzicht in de luchtkwaliteit waardoor eventuele toekomstige en/of huidige problemen op (chemisch/fysisch) luchtzijdig gebied kunnen worden geïnventariseerd. Naast onder andere koolbuisanalyse zijn er nog veel andere onderzoeksmethoden om de kwaliteit van de lucht te bepalen. Vezels en stof in de lucht kunnen o.a. worden bepaald door met een vooraf ingestelde pomp lucht aan te laten zuigen die door een filter wordt geleid. Dit filter wordt door middel van (stereopolarisatie)microscopie bekeken waarna de hoeveelheden en/of soort wordt bepaald.

De geplaatste datalogger zal door ons worden uitgelezen waarna de grafieken in een rapportage zullen worden verwerkt. Hieronder staan enkele voorbeelden van chemische- en/of fysische bepalingen met betrekking tot een luchtonderzoek:

 • Oplosmiddelen (screening op een 265-tal oplosmiddelen)
 • PAK’s analyse (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)
 • Vezeltypering en of -telling
 • Stofkarakterisering (respirabel-, fijn- en/of totaalstof)
 • Componenten voor arbeidshygiënisch onderzoek
 • Specifieke componenten en/of gassen
 • Aminen, nitrosamines, aldehyden, totaal aldehyden
 • CO gehalte
 • CO² gehalte