Risicoanalyse

Voor collectiebeherende instellingen, in de ruimste zin van het woord, is het erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat de risico’s zijn die de collectie bedreigen. Om hier een duidelijk beeld van te kunnen schetsen, is het nodig een risicoanalyse uit te (laten) voeren.


Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan:

Risico = Kans x Gevolg
De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces betreffende de collectie.

Doel

Bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens berekend wat als gevolg de schade is die op zou kunnen optreden als een bedreiging zich daadwerkelijk voor doet.

Op grond van een risicoanalyse kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of het verminderen van de kans dat het gebeurt;
repressie: het beperken van de schade wanneer een bedreiging optreedt;
correctie
: het instellen van maatregelen die worden geactiveerd zodra iets is gebeurd om het effect hiervan (deels) terug te draaien;
acceptatie
: geen maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging;
manipulatie: het wijzigen van parameters in de berekening om tot een gewenst resultaat te komen.

De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een goede risicoanalyse een kostenbaten analyse te laten uitvoeren. Op voorhand hoeft niet ieder risico te worden afgedekt: wanneer de kosten van de maatregelen om een risico te beperken hoger zijn dan de mogelijke schade, dan kan besloten worden het risico te accepteren.