Algemene voorwaarden Art Salvage BV

A: Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 1. Art Salvage: de besloten vennootschap Art Salvage B.V. en aan haar gelieerde Ondernemingen waar zij bestuurder van is en haar /hun respectieve personeelsleden, agenten.
 2. Opdrachtgever: ieder (recht)persoon, die met Art Salvage een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger (s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) onder algemene titel dan wel bijzondere titel.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Art Salvage uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en (de ter uitvoering daarvan) verrichte rechts- en feitelijke handelingen.
 2. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Art Salvage en Opdrachtgever voortvloeien kunnen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Art Salvage.
 3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan tevoren schriftelijk uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Indien door Art Salvage en Opdrachtgever eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien Art Salvage in een bepaald geval geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, kan dat niet worden uitgelegd of begrepen als het doen van afstand van het recht van Art Salvage in een ander geval of op een later moment op onderstaande voorwaarden te beroepen.
 6. Indien de activiteiten van Art Salvage worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing tussen de verkrijgende rechtspersoon en de Opdrachtgever.
 7. Al naar gelang de aard van de overeenkomst, (totale) opdracht en/of werkzaamheden, danwel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, voor zover van die voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken te weten:

Artikel 3  Offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Indien offertes gebaseerd zijn op informatie aangeleverd door de opdrachtgever en deze een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven voor de basis van de offerte dan is de opdrachtnemer gerechtigd om de offerte aan te passen. De bestaande offerte komt hierdoor te vervallen. Indien er geen aanvullende / nieuwe offerte gewenst is dan zullen alle meerkosten in rekening worden gebracht.
 6. Kosten voor het verrichten van een vooronderzoek, benodigd voor het maken van een offerte, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit zal bij de aanname door de opdrachtnemer worden medegedeeld. Indien géén gebruik wordt gemaakt van de offerte, dan zijn de kosten hiertoe gemaakt in principe declarabel en direct contant opeisbaar.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is hij daarvoor aan Art Salvage een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding 15% van de offerteprijs. Bij annulering tot 14 respectievelijk 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding 50% respectievelijk 75% van de offerteprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is Opdrachtgever aan Art Salvage de volledige offerteprijs verschuldigd.
 10. Art Salvage behoudt zich onverminderd het vorenstaande alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding waaronder begrepen gederfde winst te vorderen.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van desbetreffende opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door opdrachtnemer, of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken daarvan staat er echter niet aan in de weg dat Art Salvage extra gemaakte kosten in rekening brengt bij Opdrachtgever.
 2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Een abonnement bij Art Salvage wordt aangegaan voor 1 kalenderjaar. Behoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode, wordt deze overeenkomst jaarlijks van rechtswege verlengd.

Artikel 7 Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 6. Opdrachtnemer is, in geval van prijsstijging buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.
 9. Bij vaststelling/hantering van prijzen gaat Art Salvage uit van de veronderstelling dat de te berijden plaatsen goed bereikbaar en berijdbaar zijn. Blijkt tijdens de uitvoering of voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan heeft Art Salvage het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.
 10. Er wordt een tarief gerekend van 100% voor werktijden van 08:30 uur – 17.00 uur ; op werkdagen wordt 150% gerekend voor werktijden van 17:00 uur – 08:30 uur ; in het weekend van vrijdag 17:00 uur tot en met maandag 08:30 uur rekenen wij 200%. Op bijzondere feestdagen rekenen wij 215%.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
 3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na  factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2.  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6.  Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4.  Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding      
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de door Art Salvage te vervoeren, distribueren en af te halen zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking staan.

3. Indien door Opdrachtgever aan Art Salvage is medegedeeld dat zaken voor opslag in

bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij Art Salvage zullen worden aangeleverd of, dat uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en indien in zodanig geval Opdrachtgever de zaken niet tijdig en niet regelmatig aanlevert respectievelijk in ontvangst neemt, is Opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke tengevolge daarvan voor Art Salvage ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de desbetreffende opdracht door Art Salvage waren besteld en/of ingedeeld niet of onvolledig worden benut.

4. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingehuurde bedrijven / zelfstandigen zonder personeel of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, tenzij van grove nalatigheid of opzet gesproken kan worden. De opdrachtnemer zal als een ‘goed huisvader’ voor de eigendommen van de opdrachtgever zorgdragen.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
  6. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 16 Verzekering

 1. Art Salvage draagt uitsluitend zorg voor verzekering van bepaalde risico’s van welke aard dan ook door een assuradeur/verzekeraar, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht door Opdrachtgever en schriftelijke acceptatie door Art Salvage.
 2. De kosten verbonden aan een ingevolge lid 1 te sluiten verzekering zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Art Salvage heeft het recht om naar eigen keuze de verzekering op naam van Opdrachtgever te sluiten,of om deze onder een polis van Art Salvage onder te brengen.
 4. Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door Opdrachtgever is opgegeven. Art Salvage zal ten aanzien van de verzekeringen in alle gevallen uitsluitend worden beschouwd als tussenpersoon, zonder enige aansprakelijkheid, ook niet voor met de verzekeraar(s) bedongen voorwaarden of van de soliditeit dan wel de solvabiliteit van de verzekeraar(s).
 5. Art Salvage is nimmer aansprakelijk voor het al dan niet accepteren van het aangeboden risico door assuradeur/verzekeraar.
 6. In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van Art Salvage zijn verzekerd, heeft Art Salvage het recht voor en namens de belanghebbenden bij de zaken de schadepenningen te incasseren en daarop al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, op Opdrachtgever te verhalen. Het overblijvende bedrag wordt aan Opdrachtgever uitgekeerd.
 7. Indien in geval van schade aan of verlies van zakendoor brand of door enige andere oorzaak de medewerking van Art Salvage voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzakelijk is, dan wordt deze door Art Salvage verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en van een vergoeding voor haar werkzaamheden. Art Salvage kan het verlenen van medewerking afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen Art Salvage van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding.
 8. Opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door Art Salvage op te geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen verzekeren, bij gebreke van zulke opgave is Art Salvage gerechtigd om het verzekerde bedrag naar eigen inzicht te verminderen in dezelfde verhouding als waarin de zaken in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn.

Artikel 17 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18  Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2.  Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

B:Aanvullende bepalingen inzake abonnementen

Artikel 24 Abonnement inzake calamiteiten

 1. Het abonnement AS houdt in dat Art Salvage 24/7 bereikbaar is voor advies aan de instelling in geval van een op/bij de bewaarplaats optredende onvoorziene omstandigheid (brand, wateroverlast, microbiologische aantastingen, mechanische schade), waardoor (in)direct gevaar ontstaat voor de objecten binnen de instelling.
 2. Art Salvage heeft zich tot doel gesteld iedere abonnementshouder binnen twee uur te bedienen, mits anders vermeld in de overeenkomst.
 3. De instelling zal Art Salvage alle nodige medewerking verlenen en daartoe de medewerker(s) van Art Salvage onder meer toegang geven tot de plaats van de opgetreden calamiteit.
 4. De abonnementsnemer ontvangt een uitgebreid verslag na de calamiteit met onder andere foto’s en advies betreffende de opgelopen schade.

C: Aanvullende bepalingen inzake restauraties

Artikel 25 Restauraties

 1. Onder een opdracht tot restauratie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een opdracht tot het naar beste weten en kunnen adviseren, herstellen en/of consolideren en bemiddelen van Kunstvoorwerpen, archieven en voorwerpen van cultureel erfgoed, hierna kunstvoorwerpen door de opdrachtnemer, zomede het vooraf en tussentijds uitbrengen van bevindingen aan de opdrachtgever.
 2. De offerte en/of opdracht beschrijft ondubbelzinnig de gegevens van het Voorwerp en van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar is, zal dit worden vermeld, waarbij de opdrachtgever echter hoofdelijk aansprakelijk is voor de aangegane verbintenis en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, zoals in deze voorwaarden nader omschreven. Indien de eigenaar zijnde opdrachtgever niet hoofdelijk aansprakelijk wenst te zijn, dan dient een schriftelijk en ondertekende verklaring van de eigenaar te worden overlegd met een handmatig geschreven ‘voor gelezen en voor akkoordverklaring’ van de te bevestigen offerte, waarna deze pas in behandeling kan worden genomen.
 3. In geval van meerdere opdrachtgevers is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.
 4. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van door hem verstrekte gegevens inzake de toevertrouwende Kunstvoorwerpen, waaronder der echtmatigheid van de eigendom.
 5. Opdrachtnemer zal nimmer partij zijn inzake geschillen rond verzekeringskwesties, c.q. behandeling door verzekeraars. Beschadigde Kunstvoorwerpen worden niet in behandeling genomen dan pas nadat genoegzaam akkoord met de verzekeraars is bereikt, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk vooraf de garantie tot honorering afgeeft en zelf hoofdelijk aansprakelijk optreedt.
 6. De werkzaamheden worden gedaan uitsluitend voor de opdrachtgever. Derhalve aanvaardt opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever. Derden, waaronder in de ook wordt verstaan de wettelijke erfgenamen, kunnen geen recht ontlenen of reclames doen gelden.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de opdrachtnemer de bevindingen en het verslag van bijzondere omstandigheden digitaal uit.
 8. Het honorarium kan, als blijkt dat door de aard en het belang van de zaak aanmerkelijk meer dan de eerder voorziene werkzaamheden verricht moet gaan worden; gaan afwijken van een eerdere offerte. Opdrachtgever zal ingeval een met redenen omklede aanpassing van de offerte voorgelegd krijgen en bij akkoord ondertekenen of maakt van het annuleringsrecht gebruik.
 9. Indien de opdrachtnemer de behandeling wegen technische redenen moet staken, zal dit aan de opdrachtgever worden medegedeeld en zal het deskundige oordeel van de opdrachtnemer bindend zijn. Een eventuele aanpassing van de offerte kan in overleg plaatsvinden.
 10. Aanpassing op verzoek van de opdrachtgever in de te verrichten handelingen zullen nimmer worden gehonoreerd indien deze in strijd zijn met de deskundige beoordeling door de opdrachtnemer en de ethiek van kwaliteitsrestauratie op academische gronden ontstijgt.
 11. De opdrachtnemer kan nimmer garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat kan worden behaald. Een discrepantie tussen deskundigheid en ervaring enerzijds en subjectieve beeldvorming door de opdrachtgever anderzijds, moet worden beoordeeld in het licht van de deskundigheid en ervaring.
 12. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor negatieve gevolgen (restauratie op restauratie) ten gevolge van in het verleden door derden verrichten restauratiewerkzaamheden. Ook kan zijn Kunstvoorwerpen waarop ondeskundige restauratie is toegepast zonder meer weigeren.
 13. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tijdens de restauratie zich opdoemende tot dan verborgen gebleken gebreken (zie ook sub 3 en 4).
 14. De opdrachtgever verplicht zich terstond bij levering van de dienst de Kunstvoorwerpen grondig te inspecteren. Bij eventuele gebreken zal de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevinding vastleggen.
 15. De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de reclamatie te controleren en zo nodig te herstellen.
 16. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ná de restauratie zich opdoemende en tot dan verborgen gebleven gebreken (zie sub)
 17. Kosten die tot het afbreken van de opdracht zijn gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever, dit kunnen arbeidsuren zijn, hulpstoffen en materialen e.d.. Hierbij is de opdrachtgever tevens gehouden aan het verder vrijwaren van de opdrachtnemer voor vorderingen van derden inzake. Een en ander laat het recht door de opdrachtnemer onverlet om nakoming van de opdracht te eisen of een volledige schadevergoeding te vorderen.
 18. De in de voor akkoord getekende offerte vermelde leveringstermijn is slechts een geschatte termijn. Door de aard en complexiteit van de materie alsmede door verschillende opeenvolgende handelingen met verdampings- en drogingstijden is nimmer op voorhand een termijn bindend.
 19. Opdrachtnemer kan in voorkomende gevallen derden deskundigen inschakelen om aan de opdracht te kunnen voldoen. De opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij een eventueel veto zal worden gerespecteerd.
 20. Onderzoeksmateriaal, rapportages, verslagen en fotomateriaal die aan de opdrachtgever worden overhandigd bij het beëindigen van een opdracht, zijn belast met de intellectuele eigendom en auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is openbaarmaking en verveelvoudiging buiten de privé-sfeer van de opdrachtgever niet toegestaan op straffe van een niet voor matiging opeisbare boete van € 5.000,00 exclusief eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 21. Eventuele wachturen bij werkzaamheden op locaties worden ten alle tijden aan de opdrachtgever doorberekend. Dit geldt tevens voor gehuurde apparatuur.

D: Aanvullende bepalingen inzake transport, verhuizen en depot opslag.

Artikel 25 Algemene bepalingen Transport, verhuizingen en depot opslag.

1.Op alle verhuizingen over de weg, niet zijnde bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als binnen Nederland: Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV), van de Organisatie van Erkende Verhuizers tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad, laatste versie;

2. Op alle bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als binnen Nederland, waaronder begrepen interne bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie;

3. Op alle werkzaamheden in het kader van de bewaarneming verhuisgoederen: de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV) van de Organisatie van Erkende Verhuizers tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad, laatste versie;

4. Op al onze werkzaamheden ter zake van opslag, betreffende niet-verhuisgoederen daaronder begrepen kunst en kunstvoorwerpen: de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, laatste versie;

5. Op alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden van niet verhuisgoederen en vervoer van goederen anders dan over de openbare weg: de Algemene Vervoercondities 983, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

6. Op alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden van niet-verhuisgoederen: de bepalingen van het CMR-verdrag.

7. Op alle binnenlandse vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen; de Algemene Vervoercondities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

8.Op alle grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen: de bepalingen van het CMR-verdrag.

9.Op alle werkzaamheden van expeditie: de Nederlandse Expeditie voorwaarden van de FENEX, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie.

10.Op alle ICT-werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie.

11. Op overeenkomsten die betrekking hebben op de verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de algemene voorwaarden voor verhuizingen (A VVV) van de organisatie voor erkende verhuizers, laatste versie, van toepassing.

12. Op overeenkomsten met betrekking tot de bewaarneming van (verhuis)goederen in opdracht van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn van toepassing de algemene voorwaarden bewaarneming verhuisgoederen (AVBV), laatste versie, van de organisatie voor erkende verhuizers.

13. De door Art Salvage gehanteerde prijzen omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad naar losplaats(en), tenzij anders is overeengekomen.

14. De door Art Salvage gehanteerde prijzen omvatten in ieder geval niet:

– In/uitklaringskosten;

– BTW;

– Heffingen;

– Invoerrechten;

– Voorschotprovisie;

– Ferrykosten;

– Kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;

– Dieselolietoeslagen;

– Currency toeslagen;

– Legalisatiekosten;

– Verzekeringen.

Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 26 VERVOER

Specifieke bepalingen in geval van “vervoer”

1a. In geval van een overeenkomst, aanbieding of opdracht tot het verrichten van binnenlandse of grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden door Art Salvage, zijn onder die werkzaamheden nimmer laad- en loswerkzaamheden begrepen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald tussen partijen.

1b. In geval van een overeenkomst, aanbieding of opdracht zoals genoemd in sub a is Art Salvage nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit of verband houdt met laad- en loswerkzaamheden. De Opdrachtgever vrijwaart Art Salvage ter zake van aanspraken van derden voortvloeiend of verband houdend met die laad- en loswerkzaamheden.

1c. Indien de laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer zijn begrepen, is de aansprakelijkheid van Art Salvage ten aanzien van deze werkzaamheden gelijk aan de vervoerdersaansprakelijkheid van Art Salvage op basis van de Algemene Vervoerscondities

1983 als bedoeld in artikel 2 lid 7 onder e van deze voorwaarden.

 1. Art Salvage is in ieder geval niet aansprakelijk in de navolgende gevallen:
 2. Indien Art Salvage op verzoek van de Opdrachtgever container(s) met inhoud vervoert en deze container(s) niet door Art Salvage zijn beladen, is Art Salvage niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van belading.
 3. Indien Art Salvage op verzoek van de Opdrachtgever goederen vervoert die in een container zijn geladen en/of zijn gepalletiseerd en/of zijn zodanig verpakt dat controle op stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, is Art Salvage niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen ter zake van het aantal en/of inhoud zoals deze is opgegeven door de Opdrachtgever en/of is vermeld inde vrachtbrief.
 4. Indien bij belading door Art Salvage geen controle mogelijk is en/of door controle het vervoer aanmerkelijk zal worden vertraagd, één en ander ter beoordeling van Art Salvage, is Art Salvage niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen ter zake van het stukstal en/of de staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door de Opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.
 5. De Opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijke toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De Opdrachtgever vrijwaart Art Salvage ter zake van de gevolgen en/ of schade, daaronder begrepen eventueel opgelegde boetes en/of bekeuringen, respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de Opdrachtgever dan w el een door hem ingeschakelde derde.

Artikel 27 BUITENGEWOON VERVOER

Specifieke bepalingen in geval van “buitengewoon vervoer”

 1. De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten waarvoor speciale toestemming of ontheffing van één of meerdere overheden is vereist.
 2. Vergunning, dan wel ontheffing, noodzakelijk om een speciaal transport te kunnen en mogen uitvoeren, worden door Art Salvage op verzoek van Opdrachtgever aangevraagd. Kosten, verbandhoudende met een dergelijke aanvraag c.q. vergunning, danwel ontheffing, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Art Salvage is nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet, niet correct en/of niet tijdig verlenen van een vergunning of ontheffing.
 4. Indien een voor het transport noodzakelijke vergunning of ontheffing niet wordt verleend, om welke red en dan ook, zal het transport niet plaatsvinden. Reeds door Art Salvage gemaakte kosten zullen in dat geval door Opdrachtgever worden vergoed.
 5. Met betrekking tot speciale transporten zal Art Salvage zich houden aan alle wettelijke regels en voorschriften alsmede aan gegeven aanwijzingen van overheden of overheidsdienaren. Extra kosten, welke hieruit voortvloeien, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 28 VERHUUR VAN GOEDEREN

Specifieke bepalingen in geval van verhuur van goederen, Verhuur van machines, materialen, werktuigen, (bulk-)containers, opleggers, voertuigen, vrachtwagens e n andere goederen geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 1. Art Salvage verplicht zich om bij aanvang van de huurovereenkomst een in goede staat verkerend goed ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever is verplicht bij in ontvangstnamen van de goederen deze te onderzoeken op mankementen en gebreken. Indien Opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangstnamen met betrekking tot de staat van de goederen, wordt hij geacht deze goederen in goede staat te hebben ontvangen;
 3. Opdrachtgever is gehouden het gehuurde goed bij einde van de huurovereenkomst, op welke wijze dan ook, in dezelfde staat te retourneren als waarin het goed zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Hiervan uitgezonderd is slijtage volgend uit normaal gebruik waartoe het goed naar zijn aard is bestemd. Indien het gehuurde in andere staat door Art Salvage wordt terugontvangen dan die waarin het ter beschikking is gesteld is Opdrachtgever verplicht de waardevermindering dan wel de herstelkosten van het gehuurde, een en ander ter keuze van Art Salvage, aan Art Salvage te vergoeden en wel op eerste verzoek.
 4. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Art Salvage; het is Opdrachtgever verboden het gehuurde ter beschikking te stellen van derden althans derden daarvan gebruik te laten maken – met uitzondering van bij hem in dienst zijnde werknemers – het te verhuren, in pand te geven en/of vervreemden;
 5. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het gehuurde zullen door Opdrachtgever worden verzorgd. Opdrachtgever vrijwaart Art Salvage ter zake van schade en/of kosten – waaronder begrepen boetes, bekeuringen, navorderingen – voortvloeiend uit of verband houdend met het ontbreken van die vergunning(en);
 6. Brandstof voor verhuurde machines, werktuigen, voertuigen en/of vrachtwagens is nimmer in de huurprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst vermeld;
 7. Art Salvage is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder ook wordt begrepen van overheidswege opgelegde boetes en (politie-)transacties, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het gehuurde, hoe ook ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Art Salvage. Opdrachtgever vrijwaart Art Salvage voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de in de vorige zin bedoelde schade;
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke is de aan Art Salvage verschuldigde huurpenningen te voldoen is Art Salvage, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd het gehuurde uit de macht van Opdrachtgever te (doen) nemen en op te eisen (revindiceren). De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechte lijk beslag op het voertuig, blijft Opdrachtgever gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de aan Art Salvage toebehorende zaken vrij van beslagen weer in het bezit van Art Salvage zijn gesteld. Opdrachtgever is gehouden Art Salvage schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 29 DOUANE- EN ACCIJNSBEPALINGEN

Specifieke bepalingen met betrekking tot douane- en accijnsformaliteiten

 1. Indien zaken of door Art Salvage te verrichten werkzaamheden onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde Art Salvage in staat te stellen de desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.
 2. Douaneformaliteiten die Art Salvage in het kader van de opdracht/overeenkomst dient te verrichten, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Art Salvage is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit of verband houdend met een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Art Salvage.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Art Salvage te allen tijde voor aanspraken van overheden of andere derden ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op goederen terzake waarvan de douaneformaliteiten door Art Salvage worden verzorgd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Art Salvage.

Artikel 30 LOGISTIEKE DIENSTVERLENING

Specifieke bepalingen voor “logistieke dienstverlening” Onder logistieke dienstverlening worden in deze voorwaarden werkzaamheden verstaan waarbij Art Salvage in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever onderzoekt en adviseert op welke wijze en met welke middelen een verhuizing of transport kan plaatsvinden binnen door Opdrachtgever gestelde grenzen en met inachtneming van door Opdrachtgever gestelde eisen en voorwaarden.

Artikel 31

Indien de betreffende verhuizing of het betreffende transport niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd door Art Salvage of een ander verhuisbedrijf/vervoerder conform het Logistiek Rapport is Art Salvage daarvoor niet aansprakelijk, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Art Salvage.

Artikel 32 OPSLAG

De hiernavolgende bepalingen zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is

gesteld, van toepassing op alle werkzaamheden van Art Salvage die betrekking hebben op het opslaan en bewaren van zaken van Opdrachtgever.

Aanlevering en uitlevering

 1. Aanlevering bij inontvangstneming van voor opslag bestemde zaken door Art Salvage vindt plaats door afgifte van de zaken door de Opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door Art Salvage, ter plaatse van de opslag.
 2. Uitlevering aan en inontvangstneming door Opdrachtgever vindt plaats door afgifte van de zaken door Art Salvage en inontvangstneming daarvan door Opdrachtgever, ter plaatse van de opslag.

Toestand van zaken bij aankomst

 1. Zaken moeten indien verpakt, in goed verpakte toestand, bij Art Salvage worden aangeleverd. 2. Indien de aan Art Salvage toegezonden zaken zich bij aankomst in een uitwendig zichtbare beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, zal Art Salvage gerechtigd doch niet gehouden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat nochtans aan de wijze waarop Art Salvage zich van deze taak heeft gekweten, Opdrachtgever enig recht jegens Art Salvage kan ontlenen. Art Salvage zal Opdrachtgever onverwijld bericht zenden zonder dat deze op grond van het achterwege blijven van het bericht enige aanspraak tegenover Art Salvage kan doen gelden.
 2. Art Salvage is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor Art Salvage, voortvloeiende uit de aanlevering voor opslag, uit de opslag zelve of uit de maatregelen, tenzij die kosten en schade dan welde noodzaak tot het treffen van zodanige maatregelen het uitsluitende gevolg zijn van schuld aan de zijde van Art Salvage.
 3. Door het treffen van maatregelen eindigt de overeenkomst met betrekking tot de daargenoemde zaken, doch indien deze alsnog worden uitgeleverd, eerst na uitlevering.

Aanvang van de uitvoering van de opdracht tot opslag

Met de uitvoering van aanvaarde opdrachten tot opslag of uitlevering van zaken wordt door Art Salvage, tenzij anders is overeengekomen of bijzondere omstandigheden het verhinderen, zo snel als mogelijk na aanvaarding van de opdracht en na ontvangst van de benodigde bescheiden, gegevens en behandelingsinstructies aangevangen.

Aanlevering en afhaling tijdens kantooruren

Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de opslagplaats moet geschieden tijdens kantooruren van Art Salvage. Indien door Opdrachtgever wordt verlangd dat werkzaamheden worden verricht buiten de kantooruren van Art Salvage, is Art Salvage vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan door het werken buiten de normale kantooruren zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Plaats van opslag

 1. Art Salvage is vrij in de keuze van de plaats van opslag, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Art Salvage is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere opslagplaats te verplaatsen.
 3. De verplaatsing geschiedt voor rekening van Art Salvage, tenzij de verplaatsing moet geschieden:

– in het belang van Opdrachtgever, dan wel de opdracht, of

– tengevolge van omstandigheden waarvoor Art Salvage niet aansprakelijk is, of

– tengevolge van omstandigheden die in redelijkheidniet voor rekening en risico van Art Salvage komen, of – tengevolge van regelgeving van overheidswege.

 1. Indien de zaken worden verplaatst naar een andere opslagplaats, dan geeft Art Salvage hiervan kennis aan Opdrachtgever, zonder dat deze op grond van het achterwege blijven van de kennisgeving enige aanspraak tegenover Art Salvage kan dien gelden.

Beschadigingen en verlies van zaken

 1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
 2. Art Salvage is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Art Salvage of diens ondergeschikten.
 3. Art Salvage wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de opslagplaats heeft zorg gedragen.
 4. Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij Art Salvage gebruikelijk is deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van Art Salvage voor schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van Art Salvage is in alle gevallen beperkt tot 2 SDR per kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.
 6. De door Art Salvage te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. Art Salvage is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf en voor schade zoals vermeld in artikel 14 lid 9 en is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
 7. Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer verscheidene bij el kaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing.
 8. De aansprakelijkheid van Art Salvage voor schade die voortvloeit uit het vervullen van (douane-) formaliteiten is beperkt tot 7.500 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.
 9. Voor hen aan wie Art Salvage toegang verleent, gelden de volgende voorwaarden:

– alle personen, die de opslagplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de opslagplaats komende vaar- en voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van Art Salvage;

– alleen gedurende kantoortijden en onder begeleiding wordt toegang verleend;

– de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door Opdrachtgever aan Art Salvage worden betaald;

– Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende

personen veroorzaakt;

– Opdrachtgever zal Art Salvage vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Art Salvage als Opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiende uit de vorige leden.

 1. Door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, over verpakking, over stapeling, splitsing partijen, weging etc., alsmede uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden opgedragen aan Art Salvage.
 1. Werkzaamheden welke Art Salvage niet op zich wenst te nemen, kunnen na verkregen toestemming van Art Salvage, door of namens Opdrachtgever worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van door Art Salvage te stellen voorwaarden, onder toezicht van Art Salvage en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, echter zonder verantwoordelijkheid van Art Salvage.
 2. Art Salvage is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van in bewaring ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de betreffende zaken als normaal gelden.
 1. Tot bijzondere maatregelen is Art Salvage slechts verplicht indien deze zijn overeengekomen.
 1. Art Salvage is gerechtigd een maatregel direct, op kosten van en voor rekening van Opdrachtgever te nemen – het opruimen, het verwijderen, het vernietigen, of het op andere wijzen onschadelijk maken daaronder begrepen – wanneer door het nalaten daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of aan andere zaken, of aan de opslagplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voorpersonen te vrezen is of wanneer het nemen van maatregelen uit anderen hoofde vereist, dan wel geïndiceerd is, zulks ter beoordeling van Art Salvage. Art Salvage stelt Opdrachtgever van de genomen maatregelen in kennis, zonder dat deze op grond van het niet voldoen aan deze verplichting enige aanspraak tegen over Art Salvage kan doen gelden.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever gehouden Art Salvage te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door Opdrachtgevers zaken veroorzaakt aan zaken van derden.

Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken

 1. In geval van vernietiging van de bij Art Salvage in opslag liggende zaken door brand of anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het bewaarloon, en indien de zaken door bemiddeling van Art Salvage zijn verzekerd, de verzekeringspremie en –kosten in volle maanden berekend, verschuldigd tot en met die dag.

Terugneming van zaken

 1. Opdrachtgever kan tegen betaling van al hetgeen Art Salvage van hem te vorderen heeft en met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden de in bewaring gegeven zaken te allen tijde terugnemen.
 2. Het bewaarloon – en indien de zaken door bemiddeling van Art Salvage zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten – wordt altijd berekend in volle maanden, een gedeelte van een maand tellende voor een volle maand.
 3. Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen termijn van bewaring is verstreken, kan Art Salvage de terugneming met een opzegtermijn van één maand verlengen, doch niet binnen drie maanden na de aanvang van de bewaring.

Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden

 1. Onverminderd haar rechten ingevolge art. 32 lid 14 is Art Salvage te allen tijde gerechtigd de terug neming van de in opslag ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van opslag en zonder zich te houden aan enige opzegtermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende reden bestaat.
 1. Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de opslag niet mag verwachten.
 1. Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien Opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer voorwaarden niet nakomt, indien blijkt, dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan andere zaken, aan de opslagplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen, en voorts indien de zaken aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van Art Salvage het vermoeden van waardevermindering wettigen en Opdrachtgever nalatig is in het geven van instructiester voorkoming en bestrijding daarvan.
 1. Opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van de zaak aan Art Salvage te vergoeden.

Openbare verkoop

 1. Art Salvage is gerechtigd haar toevertrouwde zaken zonder inachtneming van enige formaliteit op de plaats, op de wijze en tegen de voorwaarden die Art Salvage goeddunken in het openbaar dan wel op een andere wijze indien de wet dit toelaat, op kosten van Opdrachtgever te (doen) verkopen en om zichzelf uit de opbrengst daarvan alle bedragen die door Opdrachtgever aan Art Salvage verschuldigd zijn, te voldoen, indien Opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan Art Salvage toevertrouwde zaken na beëindiging van de overeenkomst of op de overeengekomen dan wel aan Art Salvage medegedeelde tijd of op een ander tijdstip in geval van een van de dringende redenen genoemd in art. 35 van deze voorwaarden terug te nemen.
 1. Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen koper wordt gevonden ondanks een redelijke poging daartoe, dan is Art Salvage gerechtigd om de zaken te (doen) verwijderen of vernietigen. Opdrachtgever blijft dan aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met de kosten van verwijdering of vernietiging.
 1. In geval van verkoop zal Art Salvage hetgeen van de opbrengst na aftrek van alle kosten en alle vordering op Opdrachtgever resteert, gedurende vijf jaar ter beschikking van Opdrachtgever houden, na welke termijn het restant indien dit niet is opgeëist aan Art Salvage vervalt.

E: Algemene voorwaarden voor bestellingen in de calamiteitenwinkel

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder calamiteitenwinkel wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de webwinkel van Art Salvage inzake verkoop van calamiteitproducten.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Calamiteitenwinkel voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Calamiteitenwinkel voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Calamiteitenwinkel erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Calamiteitenwinkel.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Calamiteitenwinkel eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Calamiteitenwinkel of een door Calamiteitenwinkel verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Calamiteitenwinkel en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Calamiteitenwinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Calamiteitenwinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.7 De calamiteitenwinkel levert niet aan particulieren.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Calamiteitenwinkel garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Calamiteitenwinkel verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Calamiteitenwinkel bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Calamiteitenwinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Calamiteitenwinkel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Calamiteitenwinkel opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Calamiteitenwinkel zijn, waarna Calamiteitenwinkel zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Calamiteitenwinkel (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Calamiteitenwinkel op basis van de wet is Calamiteitenwinkel gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Calamiteitenwinkel omstandigheden ter kennis komen die Calamiteitenwinkel goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Calamiteitenwinkel bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Calamiteitenwinkel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Calamiteitenwinkel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Calamiteitenwinkel, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Calamiteitenwinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Calamiteitenwinkel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Calamiteitenwinkel na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Calamiteitenwinkel aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Calamiteitenwinkel slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Calamiteitenwinkel geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Calamiteitenwinkel en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Calamiteitenwinkel de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Calamiteitenwinkel niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Calamiteitenwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Calamiteitenwinkel biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Calamiteitenwinkel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Calamiteitenwinkel) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Calamiteitenwinkel. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Calamiteitenwinkel schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Calamiteitenwinkel gegrond worden bevonden, zal Calamiteitenwinkel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Calamiteitenwinkel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Calamiteitenwinkel) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Calamiteitenwinkel gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Calamiteitenwinkel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Calamiteitenwinkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Calamiteitenwinkel in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Calamiteitenwinkel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels betaling vooraf plaats te vinden.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Calamiteitenwinkel en de verplichtingen van de afnemer jegens Calamiteitenwinkel onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Calamiteitenwinkel haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Calamiteitenwinkel kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Calamiteitenwinkel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Calamiteitenwinkel zolang de afnemer de vorderingen van Calamiteitenwinkel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Calamiteitenwinkel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Calamiteitenwinkel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Calamiteitenwinkel of een door Calamiteitenwinkel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Calamiteitenwinkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Calamiteitenwinkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Calamiteitenwinkel.

Artikel 11. Privacy

11.1 Calamiteitenwinkel respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Calamiteitenwinkel niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Calamiteitenwinkel kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Calamiteitenwinkel (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Calamiteitenwinkel. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Calamiteitenwinkel is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Calamiteitenwinkel, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Calamiteitenwinkel is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Calamiteitenwinkel verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Calamiteitenwinkel geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Calamiteitenwinkel geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Calamiteitenwinkel en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Calamiteitenwinkel is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar de servicedesk op het nummer 010-2489339, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 16:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

F: Uitgangspunten waar rekening mee gehouden moet worden.

Extra uitgangspunten waar door u rekening mee gehouden moet worden:

 • De prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende tarieven
 • Door u te verzorgen benodigde vergunningen / vrijstellingen (indien nodig), zoals sloop- en werkvergunning gedurende de gehele uitvoering van het project.
 • Verzorgen vloerverhardingen ( indien benodigd) voor kraanwerk.wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het wegdek en evt.in de grond liggende kabels- en leidingen.
 • Verzorgen van een vrije en goede toegang tot de werkplek.
 • Ruimten voor aanvang van onze werkzaamheden vrij zijn van losse inventarisatie.
 • Eventuele kabels en leidingen voor aanvang van onze werkzaamheden zijn losgekoppeld en/of zijn omgelegd. Stagnatiekosten t.g.v. het niet (tijdig) uitvoeren van deze werkzaamheden, zullen aan u, worden doorberekend
 • Door u te verzorgen benodigde bouwstroom en water (indien nodig)
 • Door u te verzorgen de afvoer van bouwmateriaal en chemische stoffen
 • Door u te verzorgen indien het project op locatie plaats vind: goede werkruimte die voldoet aan de geldende ARBO eisen. Verzorgen van goede lunch- en toiletvoorzieningen ruimte.
 • Verzorgen van een toezichthouder gedurende de werkzaamheden die nauw contact staat met de toezichthouder van AC.
 • Er bouwkundige schade gaat ontstaan aan het pand
 • Er voldoende werkruimte ter beschikking wordt gesteld
 • Uitvoering in één fase en in daguren met een minimale werktijd van 8 uur per dag
 • Bij alle opdrachten, bevestigingen en contracten voortvloeiend uit deze offerte, blijven onze uitgangspunten onverkort volledig van kracht, ook indien u deze niet opgenomen of vermeld heeft.
 • Bovengenoemde prijzen zijn exclusief eventuele precariokosten en stelpost(en)

 

Kosten zijn exclusief mits dit niet aangeven staat in de offerte:

 • Alle kosten zijn exclusief  voor de huur, op- en afbouw van steigers (indien nodig).
 • Care verzekering bij evt. gevolgschaden, opdrachtgever dient hiervoor zorg te
  te dragen.
 • Verzorgen van speciale veiligheidsmiddelen buiten onze standaard PBM’s
 • Verzorgen van dakrandbeveiligingen.

Art Salvage BV

Bezoekadres: Kon. Wilhelminahaven ZZ 19

3134 KG Vlaardingen

e-mail: info@artsalvage.nl

telefoon: 010-2340291